Hakk?m?zda

TOHUM PLATFORMU

Dünyan?n gelece?i tar?m, tar?m?n gelece?i tohum slogan?yla yola ç?km?? kar gütmeyen bir  olu?umdur.

Amaçlar?

Dünyan?n gelece?inin tar?mdaki gelecek tasar?m?yla olabilece?ine inanan Tohum Platformu, bireylerin do?ru tar?m? yapabilmeleri ve do?ru tar?m ürünleriyle bulunabilmeleri için gerekli olan bilimsel bilgiyi sunar.

Tar?m ve g?da alan?nda var olan bilgi kirlili?ine bir tepki olarak ortaya ç?km??t?r. ?nsanlar?n yanl?? bildikleri birçok bilginin bilimsel do?rularla düzeltilmesi amac?yla kurulmu?tur.

Tohum platformu sa?l?kl? beslenmenin temel bir insanl?k hakk? oldu?unu, tar?mda var olan tar?msal yakla??mlar?n herkes için iyi, do?ru, güzel ve eri?ilebilir bir g?da üretmesi gerekti?ini savunur. Dahas?; tar?msal ürünlerin, biyoçe?itlili?in, üretim modellerinin, payla??m modellerinin herkes için adil olmas? gerekti?ini savunur.

M?SYONUMUZ

Herkes için tar?m, herkes için iyi, güzel ve temiz g?day? savunur. Tohumlar?n ve üretim modellerinin co?rafyan?n haf?zas? oldu?unu dü?ünür. Bu nedenle tar?msal üretim modelinin ve yiyecek içece?in kültüre katk?lar?n? önemser.

Üreten, arac? olan, tüketen her bir ki?i için iyi, güzel ve temiz g?dan?n herkes için adil payla??m modellerine i?aret eder. Üretimin do?ayla uyumlu olmas?, sürdürülebilir olmas?, g?dan?n payla??m modelinin sürdürülebilir olmas?n? temel al?r. 

?yi, temiz ve güzel g?da için üretenin de arac? olan?n da tüketenin de haysiyetli seçimler yapmas?yla mümkün olaca??na inan?r.

Dönemsel e?ilimlerden uzak durur. Geleneksel üretim yöntemleri oldu?u kadar do?ayla ve insan sa?l???yla uyumlu olmas? halinde modern üretim yöntemlerini de önemser.

G?da israf?, popüler beslenme tarzlar?, yanl?? tar?m uygulamalar?, uygun olmayan payla??m modelleri gibi çal??ma alanlar?yla açl??a kar?? söylemler geli?tirir.

Yiyecek içecek dilinin, ülkeler aras? ili?kilerde olumlu rol oynad???n? savunur.  Uluslar?n beslenme tarz?n?n uluslar?n gelece?ini ?ekillendirece?ine inan?r. Bu nedenle ulusal beslenme modelleri üzerine projeler geli?tirir.

Bilim ile geleneksel bilgiyi bulu?turur.

ÇALI?MA KONULARI

·         TARIM

·         TOHUM

·         TOPRAK

·         BESLENME

·         AVRUPA B?RL??? PROJELER?

·         SA?LIK

·         KURUMLARLA ORTAK PROJELER

·         TARIMIN, GASTRONOM?N?N KÜLTÜRE, SANATA VE EDEB?YATA ETK?LER?

ÇALI?MA ?EKL?

·         GÖNÜLLÜLÜK ESASINDA ÇALI?ILIR,

·         MAKALE DESTE?? SUNULUR,

·         BELL? DÖNEMLERDE ORTAK B?LD?R? YAYINLANIR,

·         BASIN ?LE ?L??K?LERDE DESTEK OLUNUR.

·         PROJELER ÜRET?L?R

·         PROJELERE DESTEK VER?L?R

D?L?

·         SAM?M?,

·         B?L?MSEL,

·         ANLA?ILIRDIR.

B?Z K?M?Z

Bizler kimiz diye sorarsan?z. Ben, Mine ATAMAN; yakla??k 20 y?ld?r 100 binlerce usta ile milyonlarca ton tar?m ürünü girdisi ile ekmek, pasta, börek, baklava, çörek yap?p satan milyonlarca ekme?i evlerle bulu?turan bir sektör çal??an?y?m. 2007-2008-2017-2018 y?llar?nda Uluslararas? Ekmek Festivallerini Prof. Dr. Hamit Köksel deste?iyle yapm??, Türkiye’nin ilk ekmek program?n? televizyonda haz?rlam??, ekme?in 12 bin y?ll?k hikâyesini Cennette ilk Sofra kitab? ile yazm?? bir ekmek ustas?y?m. Arkada?lar?m?z da; bu ustan?n hevesine ve onun hedefine inananlardan olu?mu? bir grup bilim insan?d?r.

Di?er bir ifade ile Dünyada ve Türkiye’de tar?ma, tohuma, topra?a yön veren bilim insanlar?n?n destek verdi?i bir platformuz.

De?erli bilim insanlar?, topra?a, tohuma Anadolu’ya inananlar;

Son y?llarda tar?m, tohum, toprak, beslenme konular? oldukça önemli ve ülkeler için stratejik bir öneme sahiptir. Uluslar?n gelece?i ne yediklerine ba?l?d?r diyen bilim insanlar?n?n üretti?i bilgiler çe?itli sebeplerden ötürü halk ile bulunamamaktad?r. Gerek televizyon gerekse sosyal medyada bilimsel bilginin aktar?m? konusunda aksilikler ya?anmaktad?r. Halk taraf?ndan tan?nan bilim insanlar?n?n bir k?sm? do?ru bilgiden de?il popüler olan bilgiden yana aç?klamalar yapmaktad?rlar. Örne?in Sakl? Seçilmi?ler gibi kitaplar çoksatarken içindeki bilgilerin bilimselli?i, do?rulu?u kimse taraf?ndan takip edilmemektedir. Son dönemlerde tohum, toprak, organik üretim, ata tohumu gibi konular üzerinden bir tak?m ?ansl? gruplar kendilerine alan yarat?p buradan nemalanmaya çal??maktad?rlar. Halk için sa?l?k, halka ata tohumu yedirelim diyenler tanesi 20 TL’ye ekmek satarken hangi halk? dü?ünüyor olduklar? ikilemi ironik bir durumdur. 

Tüm bu sebeplerden ötürü halk? biraz olsun rahatlatacak, uygun fiyatlarla çocuklar?n?n beslenmesini haz?rlayabilmek için gerekli bilgiyi onlara vermek ve böylelikle onlar? hem maddi hem dü?ünsel düzlemde biraz olsun rahatlatmak laz?md?r. ?öyle ki son dönemde siyez ekme?i yemeyen, ya da ek?i mayal? ekmek yemeyen herkes sa?l?ks?z besleniyor alg?s?yla kar?? kar??ya kal?nmaktad?r. ?srail tohumlar?,  geneti?i de?i?tirilmi? tohumlar ve her türlü bilimsel konu, bilim d??? insanlar?n malzemesi olup buralardan kar güden kurumlar faydalanmaktad?r. Çe?itli g?da dernekleri halk sa?l??? için çal???yormu? gibi görünüp asl?nda farkl? bir rant? yönetmektedirler. Geçmi?te soylular kitap yazar, saraylarda ?iirli ?ark?l? dost meclislerinde e?lenerek zamanlar?n? geçirirlerdi. ?imdi moda olan Anadolu’ya yerle?ip sözde ata tohumlar?yla çiftçilik yaparak, festivaller organize edip halk sa?l??? için naralar atmaktalar. Asgari ücretli evlerde ata tohumlar?yla yap?lm?? porsiyonu 40 TL. olan yemekler için lobi faaliyetleri yürütmektedirler.  Sözün özü tüm bu ya?ananlar asl?nda ekonomik düzenin yeni bir pazarlama alan?d?r. Maalesef gerçek tar?m endüstrisi konunun d???nda ve halk sa?l???n?n dü?man? gibi görülmektedir.

Tohum platformu ya?anan tüm olumsuzluklara ra?men bilime dayal?, tüm halk? kapsay?c?, sürdürülebilir bit tar?m sürdürülebilir bir ya?am için tar?ma, tohuma,  ekmek zanaatkârl???na, beslenmeye dair özet bilgiler verir. Konunun kültür, sanat, etik ve pazarlama taraf?yla ilgilenir. Makaleler halk?n anlayabilece?i ?ekilde üç cümleyle özetlenir. Sosyal medyada ister makale sahibinin ad?yla isterse anonim olarak payla??l?r.

Siz de?erli bilim insanlar?ndan ve zanaatkârlardan iste?imiz tohum platformuna destek olmak ve do?ru bilgiyi yayg?nla?t?rmakt?r.

Hedefimiz büyük, ad?mlar?m?z güçlüdür.

Seneye ayn? tarihte Tohum Platformu zirvesini planl?yoruz.

De?erli destek ve eme?iniz için te?ekkürlerimizle.

Tohum Platformu ad?na

Genel Sekreter

Mine Ataman